Το Τµήµα Ηλεκτρολογων Μηχανικών ΤΕ ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος απαρτίζεται από 12 µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), 4 µέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και 1 µέλος Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.). Για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών απασχολείται ωρομίσθιο προσωπικό. Το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης των σπουδαστών περιλαμβάνει την θεωρητική διδασκαλία, τις φροντιστηριακές ασκήσεις (ασκήσεις πράξης) και την εκπόνηση εργασιών. Το πρακτικό μέρος της κατάρτισης των σπουδαστών πραγματοποιείται σε 24 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Το Τμήμα προχώρησε σταδιακά στη βελτίωση της υποδομής του. Τα τελευταία 10 χρόνια κατασκευάστηκαν νέοι εργαστηριακοί χώροι συνολικής επιφάνειας περίπου 800 m2 και επεκτάθηκαν άλλοι σε έκταση 200 m2. Επίσης έγινε προμήθεια σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού αξίας πλέον του 1 εκατομμυρίου ευρώ.