Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Μικτό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

1

Εργαστήριο

2

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

5

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Η λεπτομερής μελέτη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς η αναφορά και χρήση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμβάλουν στη παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας όπως είναι η αιολική, Υδροηλεκτρική, Ωκεάνια, Γεωθερμική, Βιομάζα και η Συμπαραγωγή.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ηλιακή ενέργεια, Φωτοβολταϊκο φαινόμενο, Ισοδύναμο κύκλωμα φωτοβολταϊκού στοιχείου, Τεχνολογίες, Φωτοβολταϊκή γεννήτρια, Προσδιορισμός MaximumPowerPoint, Μετατροπείς DC/DC και CD/AC, Μελέτη Φωτοβολταϊκών συστημάτων, Βελτιστοποί-ηση συστημάτων, Αυτόνομα συστήματα, Υβριδικά συστήματα, Οικονομική ανάλυση και αξιολό-γηση, Εφαρμογές.

Παρακάτω ακολουθεί ένα ποιο αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

2η

Ηλιακό Σύστημα - Ηλιακή ενέργεια

3η

Φωτοβολταϊκο φαινόμενο - Ισοδύναμο κύκλωμα φωτοβολταϊκού στοιχείου - Μοντελοποιήση

4η

Χαρακτηριστική – Προσδιορισμός Maximum PowerPoint- Βαθμός απόδοσης

5η

Φωτοβολταϊκή γεννήτρια

6η

Επίδραση της θερμοκρασίας και των άλλων χαρακτηριστικών

7η

Τεχνολογίες - Μετατροπείς DC/DC και CD/AC

8η

Μελέτη Φωτοβολταϊκών συστημάτων

9η

Βελτιστοποίηση συστημάτων – Συστήματα Tracking

10η

Αυτόνομα συστήματα

11η

Υβριδικά συστήματα

12η

Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση

13η

Εφαρμογές

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις μετρήσεις των συνιστωσών ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς επίσης την μελέτη, την βελτιστοποίηση, την οικονομική ανάλυση και την κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του εργαστηρίου κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Εισαγωγή

2η

Αρχή λειτουργίας του φωτοβολταϊκού στοιχείου και προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του

3η

Μέτρηση χαρακτηριστικής φωτοβολταϊκού πάνελ και προσδιορισμός MPP.

4η

Σειρά και παράλληλη σύνδεση φωτοβολταϊκών Πάνελ

5η

Φωτοβολταϊκή Γεννήτρια – Σημείο λειτουργίας – Βαθμός απόδοσης

6η

Επίδραση θερμοκρασίας και των άλλων χαρακτηριστικών στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

7η

Κατασκευή αυτόνομου συστήματος

8η

Μετρήσεις και αξιολόγηση του αυτόνομου συστήματος

9η

Επισκέψεις σε μεγάλες Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

10η

Μελέτη Φωτοβολταϊκου Συστήματος

11η

Μελέτη Φωτοβολταϊκου Συστήματος

12η

Μελέτη-αξιολόγηση-οικονομική ανάλυση του Φωτοβολταϊκου Συστήματος

13η

Παρουσίαση ολοκληρωμένης Μελέτης

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να μελετήσουν τις εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και επίσης να βελτιστοποιήσουν και να υλοποιήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Σχεδίασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Β. Νταφοπουλος. Φωτοβολταϊκά Συστήματα – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2012.
  2. Σ. Καπλάνης Ηπιες Μορφές Ενεργειας ΙΙΙ – Μηχανική των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, 20