Σπουδαστικές Παροχές

Σε όλα τα ΤΕΙ της χώρας η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν για χρονική διάρκεια οχτώ εξαμήνων. Στην δωρεάν εκπαίδευση περιλαμβάνονται:

 • Χορήγηση βιβλίων και σημειώσεων
 • Δωρεάν σίτιση σε σπουδαστές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα στο εστιατόριο του ιδρύματος και σίτιση για όλους τους σπουδαστές με χαμηλό αντίτιμο
 • Δωρεάν νοσηλεία για όσους σπουδαστές που δεν διαθέτουν άλλη ασφαλιστική κάλυψη
 • Μειωμένο εισιτήριο για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες
 • Δωρεάν στέγαση στις φοιτητικές εστίες του ιδρύματος για τους σπουδαστές χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος και
 • Σύγχρονη βιβλιοθήκη με ξεχωριστό αναγνωστήριο και τμήμα δανεισμού.

Εγγραφές

Για να θεωρείται κανείς σπουδαστής των ΤΕΙ θα πρέπει σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία να εγγραφεί σ’ αυτό ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφή ή κατάταξη. Οι εγγραφές των πρωτοετών γίνονται σε χρονικά πλαίσια που ορίζονται με υπουργικές αποφάσεις στα αντίστοιχα Τμήματα των Σχολών. Όταν κάποιος είναι εγγεγραμμένος σε ένα ΤΕΙ δεν του επιτρέπεται να παρακολουθεί ταυτόχρονα κάποιο άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης μαθημάτων, εξεταστικών περιόδων και διακοπών καθορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ και ανακοινώνονται για όλες τις Σχολές το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους.

Δηλώσεις Μαθημάτων

Όλατα μαθήματα δηλώνονται από τους σπουδαστές στην αρχή κάθε σπουδαστικού εξαμήνου σε ειδικό έντυπο ως κατοχυρωμένα ή όχι. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ωρών (διδακτικών μονάδων) των δηλωθέντων μαθημάτων είναι σύμφωνος με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός Σπουδών του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ κάθε φορά. Τα μαθήματα που μπορεί να δηλώνει ο σπουδαστής είναι μαθήματα του εξαμήνου του, ή οφειλόμενα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, ή και μαθήματα ανώτερων εξαμήνων.

Παρακολούθηση μαθημάτων

 • Η προσέλευση των σπουδαστών και η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική.
 • Η προσέλευση και συμμετοχή των σπουδαστών στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

Ανανεώσεις εγγραφών

Η ανανέωση εγγραφής γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών εφόσον έχει τελειώσει η δεύτερη εξεταστική περίοδος και πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα του επόμενου εξαμήνου. Η ανανέωση γίνεται με ειδική έντυπη δήλωση μαθημάτων που προμηθεύονται οι σπουδαστές από τις γραμματείες των τμημάτων.

Σπουδαστής που δεν ανανεώνει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα ή τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, χάνει την δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΤΕΙ.

Μετεγγραφές

Το ποσοστό των σπουδαστών που μπορεί να υποβάλλει αίτηση για μετεγγραφή καθορίζεται από το κάθε Τμήμα και μπορεί να κυμαίνεται από 6% έως το 8% του συνόλου των εισακτέων.

Αίτηση έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν όσοι έχουν λόγους αναπηρίας, υγείας, οικονομικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς. Ο περιορισμός του ποσοστού δεν ισχύει για πολύτεκνους και παιδιά πολυτέκνων.

Κατατάξεις

Η εισαγωγή πτυχιούχων άλλων τμημάτων του ΤΕΙ, η πτυχιούχων ΑΕΙ γίνεται ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 2% έως 4% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα.

Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

Η αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ κρίθηκε αναγκαία για τρεις βασικούς λόγους:

 • προσαρμογή του Προγράμματος Σπουδών στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • εισαγωγή νέων τεχνολογιών αιχμής και μείωση των επικαλύψεων στη διδακτέα ύλη των μαθημάτων.
 • εξορθολογισμός του αριθμού και του περιεχομένου των μαθημάτων, δεδομένου και του σχετικά μικρού αριθμού των μελών ΕΠ του Τμήματος, χωρίς υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών.

Κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω:

α) η Υπουργική Απόφαση Ε5/46350/11-5-2006 (Καθορισμός Γενικών Ενιαίων Κανόνων για τη κατάρτιση των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.)

β) η Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (Εφαρμογή του ΣυστήματοςΜεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων)

γ) το υπ’ αριθμ: 163438/Ε5/24-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται υποχρεωτική η εφαρμογή της ΥΑ. Ε5/46350/2006 κατά την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών.

δ) οι διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων-Παράρτημα Διπλώματος)

ε) οι διατάξεις του Ν. 3404/2005 (Ρύθμιση Θεμάτων του Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού Τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης)

στ) οι διατάξεις του Ν. 3549/2007 (Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

Για τη σύνταξη του τελικού κειμένου του Οδηγού Σπουδών έλαβε μέρος το σύνολο του ΕΠ του Τμήματος σε βαθμό ενασχόλησης που προσδιορίστηκε από το γνωστικό αντικείμενο και την ειδικότητα εκάστου.

Γενικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζει το περιεχόμενο μαθημάτων στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα διορθώνει ατέλειες και παραλήψεις του προηγούμενου. Για την σύνταξη του ελήφθησαν υπόψη αντίστοιχα ΠΣ ομοειδών τμημάτων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και βέβαια οι πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Η γενική φιλοσοφία είναι ότι τα μαθήματα θεωρούνται ολοκληρωμένα όταν παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο σπουδών, και ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, όπως λήψη πρωτοβουλιών, κριτική σκέψη, ομαδική εργασία, ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων κλπ. Κατά αυτό τον τρόπο, ο σπουδαστής προετοιμάζεται άρτια για κάθε μορφής δραστηριότητα που απορρέει από την εξέλιξη της επιστήμης της έρευνας και της τεχνολογίας.

Τα μαθήματα στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών κατανέμονται στα διάφορα εξάμηνα κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματική συνοχή στην εκπαίδευση και να λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι παροχής γνώσεων. Με το νέο πρόγραμμα, ο απόφοιτος του Τμήματος θα παρακολουθήσει επιτυχώς συνολικά τριάντα εννιά (39) μαθήματα τα οποία διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μαθήματα Γενικής Υποδομής - ΔΟΝΑ (ΜΓΥ). Συνολικά δεκατρία (13)
 • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ). Συνολικά δέκα (10)
 • Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ). Συνολικά δεκαέξι(16).