Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΓΥ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

3

Ασκήσεις Πράξης

0

Εργαστήριο

0

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

6

Εργαστήριο

0

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

6

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με τη μέτρηση ηλεκτρικών ποσοτήτων, όπως τάση, ρεύμα, ισχύς, αντίσταση, κτλ. Στόχος του είναι η παρουσίαση και η επεξήγηση των βασικών αρχών λειτουργίας των διαφόρων οργάνων και μεθόδων μέτρησης. Επίσης, ο συστηματικός υπολογισμός των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά τη μέτρηση ενός ηλεκτρικού μεγέθους. Συμπληρωματικά γίνεται αναφορά στον ηλεκτρικό θόρυβο και την αντιμετώπιση του, καθώς και στα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Μονάδες μέτρησης, Σφάλματα μετρήσεων, Ακρίβεια οργάνου, Μέτρα προστασίας, Ηλεκτρικός θόρυβος, Όργανα με δείκτη, Μετασχηματιστές μέτρησης, Γέφυρες, Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης, Μέτρηση ωμικής αντίστασης, Μέτρησης σύνθετης αντίστασης, αυτεπαγωγής, χωρητικότητας, Μέτρηση ισχύος και ενέργειας, Παλμογράφος.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Συστήματα μονάδων μέτρησης, πολλαπλάσια, υποπολλαπλάσια, σφάλματα μετρήσεων, υπολογισμός σφάλματος

2η

Μέτρα προστασίας, μονώσεις, γειώσεις, μετασχηματιστές απομόνωσης, ασφάλειες

3η

Ηλεκτρικός θόρυβος, ηλεκτροστατική σύζευξη, μαγνητική σύζευξη, μέθοδοι μείωσης θορύβου

4η

Όργανα κινητού πηνίου, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, ωμόμετρα, όργανα διασταυρούμενων πηνίων, θερμικά όργανα

5η

Όργανα με ανορθωτή, ηλεκτροστατικά όργανα, πολύμετρα, επέκταση κλίμακας οργάνου

6η

Μετασχηματιστές μέτρησης, μετασχηματιστές τάσης, μετασχηματιστές έντασης

7η

Γέφυρα Wheastone, εύρεση θέσης σφάλματος καλωδίου, γέφυρα Thomson, γέφυρες εναλλασσόμενου ρεύματος

8η

Μέτρηση ωμικής αντίστασης, μέτρηση αυτεπαγωγής, μέτρηση χωρητικότητας

9η

Μέτρηση ενεργού ισχύος, μέτρηση αέργου ισχύος, μέτρηση συντελεστή ισχύος, μέτρηση τριφασικής ισχύος, μέτρηση ενέργειας

10η

Παλμογράφοι, ανάλυση της λειτουργίας ενός παλμογράφου, κυκλώματα οριζόντια σάρωσης, συγχρονισμός, ενισχυτής κατακόρυφης δέσμης, χρόνος ανόδου, ακροδέκτες (probes)

11η

Μέτρηση συχνότητας, χρόνου και φάσης, σχήματα Lissajous

12η

Τροφοδοτικά, προδιαγραφές, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από υπέρταση

13η

Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης, ηλεκτρονικό συχνόμετρο, μέτρηση απόκρισης συχνότητας, μέτρηση φάσματος ενός σήματος, λογικοί αναλυτές

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να επιλέγουν την καταλληλότερη μεθοδολογία μέτρησης για κάθε ηλεκτρική ποσότητα.
  • Να κάνουν μια εκτίμηση για το σφάλμα που προκύπτει κατά τη μέτρση ενός μεγέθους.
  • Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Μετρήσεων Ηλεκτρικών Μεγεθών.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Σ. Τουλόγλου, Ηλεκτρικές Μετρήσεις σε Κυκλώματα Συνεχούς & Εναλλασόμενου Ρεύματος, εκδότης Στ. Παρίκου & Σια ΟΕ., 1998.
  2. Β. Μπιτζιώνης, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, εκδότης Α. Τζιόλα & Υιοι, 2007.