Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΔΟΝΑ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

0

Εργαστήριο

0

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

3

Εργαστήριο

0

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

3

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Η Ποιότητα ορίζεται από την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των πελατών. Επομένως, μια αποτελεσματική στρατηγική  για επιχειρηματική επιτυχία, πρέπει να περιλαμβάνει πολιτική για την ποιότητα. Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τον σπουδαστή στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές του TQM (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ΔΟΠ), ως ένα σύστημα για τη διοίκηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωσή τους. Στα πλαίσια αυτά επιχειρείται η ανάπτυξη των βασικών αρχών και ιδεών της ΔΟΠ και η εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες του Ελέγχου Ποιότητας, Διαχείρισης Ποιότητας, Πολιτική Ποιότητας και Στόχων, καθώς και της σχέσης πελάτη / προμηθευτή.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Θεωρητική Διδασκαλία

Ασκήσεις Πράξης

1η

Ποιότητα και ανταγωνιστικότητα.

Άσκηση Brainstorming.

2η

Παραδοσιακές διοικητικές θεωρήσεις. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. (ΔΟΠ). Σύγκριση.

Συζήτηση μελέτης περίπτωσης. Αξιολόγηση, συμπεράσματα. Συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις αναλαμβανόμενες προαιρετικές εργασίες.

3η

Συστημική θεώρηση της ΔΟΠ.

Κρίσιμοι συντελεστές επιτυχίας.

Άσκηση κρίσιμων συντελεστών επιτυχίας. Μέθοδος Δελφοί.

4η

Εργαλεία ΔΟΠ

Εφαρμογή εργαλείων σε πρακτικές ασκήσεις.

5η

Βραβεία Ποιότητας.

Συγκριτική αξιολόγηση.

Εφαρμογή εργαλείων σε πρακτικές ασκήσεις.

6η

Υπόδειγμα Δικτύωσης Ολικής Ποιότητας.

Άσκηση με χρήση βραβείων για αξιολόγηση.

7η

Ελλείμματα διαρθρωτικής και λειτουργικής ποιότητας.

Συγκριτική αξιολόγηση.

Συζήτηση μελετών περιπτώσεων με βάση το υπόδειγμα δικτύωσης ολικής ποιότητας.

8η

ΔΟΠ ανθρώπινου δυναμικού.

Εφαρμογή ανάλυσης ελλειμμάτων διαρθρωτικής και λειτουργικής ποιότητας.

9η

Κόστος Ποιότητας.

Συζήτηση σχετικά με την συνεργασία σε ομάδες. Συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις αναλαμβανόμενες υποχρεωτικές εργασίες.

10η

Πληροφορικά συστήματα δικτύωσης ολικής ποιότητας.

Εφαρμογές κόστους ποιότητας.

11η

Ανασχεδίαση επιχειρηματικών διαδικασιών.

Χρήσηweb, e-mail, bscw.

12η

Διαχειριστική ικανότητα και διοικητική ωριμότητα.

Συζήτηση μελέτης περίπτωσης ανασχεδίασης επιχειρηματικών διαδικασιών.

13η

Συμπληρωματικά εργαλεία ΔΟΠ.

Εφαρμογή υποδείγματος ικανότητας - ωριμότητας.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της ποιότητας, τις βασικές έννοιες της ποιότητας, τις πολιτικές ποιότητας και τους στόχους και τη σχέση πελάτη / προμηθευτή. Επίσης θα γνωρίζει τον τρόπο εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας, αλλά και το κόστος της ποιότητας.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Ολικής Ποιότητας - ISO.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Δικτύωση Ολικής Ποιότητας Μπλάνας Ν. Γεώργιος, εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (2003) ISBN:9601609547
  2. Γιώργος Ιωάννου, Διοίκηση Παραγωγής και υπηρεσιών, εκδόσεις Αθ.Σταμούλη (2005)
  3. Ευγενία Πετρίδου , Διοίκηση-Μάνατζμεντ, εκδόσεις ‘’Ζυγός’’ (2006)