Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

1

Εργαστήριο

0

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

5

Εργαστήριο

0

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

5

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Να δώσει γνώσεις των τελευταίων εξελίξεων πάνω στο θέμα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μάθημα αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται με θέματα τα οποία βρίσκονται δε πρώτη εφαρμογή. Επίσης περιέχει θέματα τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί με λεπτομέρεια στα μαθήματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Ι και ΙΙ. Το μάθημα έχει πρακτική μορφή και αναπτύσσεται κυρίως με τη μορφή μεθοδολογικής ανάπτυξης μελετών.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Αρχές φωτοτεχνίας και φωτοτεχνικές μέλετες – Έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αρχές και πρότυπα, εκπόνηση μελέτης και κατασκευαστικά στοιχεία - Συστήματα δομημένης καλωδίωσης αρχές και πρότυπα, εκπόνηση μελέτης και κατασκευαστικά στοιχεία - Βιομηχανικά δίκτυα – Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Έλεγχος αξιοπιστίας,   μετρήσεις και δοκιμές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Φωτοτεχνικές μελέτες: Μεγέθη φωτισμού, φωτιστικά, βασικές έννοιες φωτοτεχνίας, μετρήσεις, βασικοί υπολογισμοί.

2η

Φωτοτεχνικές μελέτες: Προδιαγραφές φωτισμού (πίνακες), Εκπόνηση μελετών εσωτερικού χώρου, παράδειγμα μελέτης.

3η

Φωτοτεχνικές μελέτες: Εκπόνηση μελετών φωτισμού εξωτερικών χώρων, Λογισμικά φωτοτεχνικών μελετών της αγοράς.

4η

Έξυπνές εγκαταστάσεις: Ορισμοί έξυπνης εγκατάστασης, πλεονεκτήματα, μειονεκτή-ματα, τα συστήματα και τα πρότυπα, το πρότυπο EIB/KNX (instabus)   - τα υλικά ταξινόμηση, δομή της εγκατάστaσης instabus.

5η

Έξυπνές εγκαταστάσεις : αρχές του istabus, κατασκευαστικά στοιχεία, το λογισμικό και ο προγραμματισμός.

6η

Έξυπνές εγκαταστάσεις : τρόπος εκπόνησης ηλεκτρολογικής μελέτης με istabus, Παράδειγμα ολοκληρωμένη μελέτης με σύστημα EIB/KNX.

7η

Δομημένη καλωδίωση : Βασικές αρχές - δομικά στοιχεία, η καλωδίωση, υπολογι-σμοί, παθητικός εξοπλισμός και ενεργος εξοπλισμός.

8η

Δομημένη καλωδίωση : Μελέτη και κατασκευαστικά στοιχεία εγκατάστασης δομη-μένης καλωδίωσης, μετρήσεις και έλεγχος στην εγκατάσταση δομημένης καλωδίω-σης.

9η

Δομημένη καλωδίωση : Ολοκληρωμένη μελέτη και υλοποίησης δομημένης καλωδί-ωσης.

10η

Βιομηχανικά δίκτυα : Αρχές βιομηχανικών δικτύων, πρότυπα, το πρότυπο profibus

11η

Βιομηχανικά δίκτυα : Ανάπτυξη εφαρμογή βιομηχανικού δικτύου μέσω του profibus

12η

Έλεγχος και αξιοπιστία Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων : Η αξιοπιστία και η ασφάλεια μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης - Ο έλεγχος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο ΗΔ 384. Μέτρα ασφαλείας σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση, Οι διακό-πτες διαφορικού ρεύματος.

13η

Έλεγχος και αξιοπιστία Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων : Οι μετρήσεις και ο έλεγχος σύμφωνα με το HD 384. Όργανα μέτρησης, Εκπόνηση μετρήσεων, Οι σωστές μετρήσεις.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να μπορούν να εκπονούν φωτοτεχνικές μελέτες
  • Να μπορούν να εκπονούν, να κατασκευάζουν και να ελέγχους μια έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση
  • Να γνωρίζουν τι είναι η δομημένη καλωδίωση, να εκπονούν τη μελέτη και να επιβλέπουν την κατασκευή της
  • Να γνωρίσουν τα τι είναι τα βιομηχανικά δίκτυα ποια είναι τα πρότυπα και να μελετήσουν σε βάθος το profibus
  • Να γνωρίζουν ποια είναι τα στοιχεία μια ασφαλούς ηλεκτρικής εγκατάστασης, να μπορούν να ελέγχουν και να κάνουν μετρήσεις έτσι ώστε να τεκμηριώσουν την αξιοπιστία της εγκατάστασης.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με έμφαση στα Βιομηχανικά Δίκτυα, έλεγχο και αξιοπιστία Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Δομημένη Καλωδί-ωση.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Φραγκίσκος Τοπαλής , Λάμπρος Οικονόμου, Σταυρούλα Κουρτέση , Φωτοτεχνία , Εκδόσεις Τζιολας
  2. Φίλιππος Δημόπουλος, Φωτοτεχνία και Ηλεκτρικές συσκευές
  3. Στέφανος Τουλόγλου. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με ΕΙΒ/ΚΝΧ
  4. JansenHorst Τεχνολογία ISDN.Δομημένη Καλωδίωση-Πρωτόκολλα Επικοινωνίας, εκδόσεις ΠΑΡΙΚΟΣ