Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΓΥ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

0

Εργαστήριο

0

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

2

Εργαστήριο

0

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

2

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης εκμάθησης στους σπουδαστές, βασισμένης σε αυθεντικό υλικό σχετικό με την επιστήμη των Ηλεκτρολόγων στην αγγλική επιστημονική γλώσσα.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

The job of the Electrical Engineer

2η

Production and Transfer of Energy Rotating Electrical Machines

3η

Important Technical Terms

4η

Electronic Circuits and Devices

5η

Computer Networks – Information Technology

6η

Computer Aided Design (CAD)

7η

Computer Aided Manufacturing (CAM)

8η

Automated Control Systems

9η

Communications

10η

Robotics Technology

11η

Fundamentals of Management

12η

Automation and the Small Business Owner

13η

Job Related Skills

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να μεταφράσουν κυρίως αγγλικά εγχειρίδια, επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις και γενικώς αγγλική Διδακτικά βοηθήματα που έχει σχέση με την ηλεκτρολογία είτε κατά την εκπόνηση των πτυχιακών τους εργασιών είτε για υλοποίηση διαφόρων projects που θα αναλάβουν στη διάρκεια της φοίτησής τους στο τμήμα.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνικής Ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα.

Διδακτικάβοηθήματα

Ifigenia Peppa, English for Electrical Engineering and Automation, Έλλην, 2011.