Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕΥ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

2

Εργαστήριο

0

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

6

Εργαστήριο

0

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

6

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Η λεπτομερής μελέτη των βασικών στοιχείων λειτουργίας και κατασκευής δικτύων, την Μεταφορά - Διανομή τριφασικής ισχύος, καθώς επίσης τα είδη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την περιγραφή - ανάλυση και λειτουργία των, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό των σταθμών και τα τεχνικά στοιχεία γραμμών και δικτύων.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.)

2η

Συγκρότηση των Σ.Η.Ε.

3η

Βασικά υπολογιστικά στοιχεία 3-φασικών συστημάτων

4η

Διανύσματα τάσης και ρεύματος - Υπολογισμός ισχύος

5η

Συμμετρικές συνιστώσες

6η

Ανά μονάδα σύστημα

7η

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί

8η

Αεριοστροβιλικοί σταθμοί - Ντηζελοηλεκτρικοί σταθμοί

9η

Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

10η

Ηλεκτρικά Μεγέθη Σταθμών Παραγωγής

11η

Γεννήτριες - Παραλληλισμός γεννητριών με το δίκτυο

12η

Οικονομική Ανάλυση Σ.Η.Ε. – Ηλεκτρική Οικονομία

13η

Στοιχεία εναέριων γραμμών μεταφοράς

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν την Συγκρότηση των Σ.Η.Ε. και θα είναι σε θέση να διεξάγουν τους απαραίτητους υπολογισμούς σε απλουστευμένα μοντέλα συστημάτων για την εύρεση των τιμών τάσης, ρεύματος και ισχύος.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Ντοκόπουλος Π.: Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, α, τόμος, εκδόσεις παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2006.
  2. Weedy Β.: Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, εκδότης Γκιούρδας Μ. , Αθήνα 2004.
  3. Β. Νταφοπουλος. 2012. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι, Σημειώσεις 2012