Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΔΟΝΑ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

0

Εργαστήριο

0

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

4

Εργαστήριο

0

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

4

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Απόκτηση των βασικών γνώσεων, αναγκαίων για την αντιμετώπιση νομικών θεμάτων που σχετίζονται με το γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο του Τεχνολόγου Μηχανικού. Γνώση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στις κατασκευές και των χρηστών των εγκαταστάσεων. Ενημέρωση σχετικά με το νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου, των μέτρων πρόληψης και των μεθόδων εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Εισαγωγή, το κόστος πρόληψης και μη πρόληψης, νέες Τεχνολογίες και οι επιπτώσεις τους στην ΥΑΕ

2η

Νομοθεσία, Ελληνική Νομοθεσία, Κοινοτικές Οδηγίες και άλλα Κείμενα, Διεθνείς Συμβάσεις.

3η

Προβλέψεις νομοθεσίας, Υποχρεώσεις Εργοδοτών, υποχρεώσεις και δικαιώματα εργαζομένων, καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, έγγραφα που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση

4η

Περιγραφή επαγγελματικών κινδύνων, κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήματος, κίνδυνοι για την υγεία ή κίνδυνοι υγιεινό-περιβαλλοντικοί, κίνδυνοι τόσο για την υγεία όσο και για την ασφάλεια ή εγκάρσιοι κίνδυνοι.

5η

Σωματικοί κίνδυνοι κατά την εργασία και βασικές αρχές πρόληψης, τα χέρια, τα μάτια, τα αυτιά, η σπονδυλική στήλη, οι πνεύμονες, το δέρμα.

6η

Κίνδυνοι ανά επαγγελματικό κλάδο, Ξυλουργεία, Επιπλοποιεία, Μαρμαράδικα, Βιοτεχνίες ετοίμων ενδυμάτων, Ηλεκτρομηχανουργεία και βιοτεχνίες μεταλλικών κατασκευών.

7η

Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, αντιμετώπιση ατυχημάτων.

8η

Το μικροκλίμα στο χώρο εργασίας, θερμική καταπόνηση, απαιτήσεις εξαερισμού, φωτισμός χώρου εργασίας, ποσοτικές και ποιοτικές παράμετροι.

9η

Περιορισμός έκθεσης σε θόρυβο. Εκτίμηση ισοδύναμης ηχο-έκθεσης. Προστασία από χημικούς παράγοντες. Μέσα ατομικής προστασίας, προδιαγραφές.

10η

Ασφάλεια μηχανημάτων, βασικές κατευθυντήριες, ενδοασφάλεια μηχανημάτων, εργονομία

11η

Πυρασφάλεια, παθητική πυροπροστασία, ενεργητική πυροπροστασία. Ασφάλεια στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

12η

Ανάλυση αιτιών για διερεύνηση ατυχημάτων. Οργανωτικά μέτρα περιορισμού του κινδύνου στην εργασία. Υπηρεσίες πρόληψης, προστασίας. Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας - σχετική νομοθεσία.

13η

Νομοθετήματα που εμπίπτουν στους ευρύτερους τομείς ενδιαφέροντος των ενεργειακών μηχανικών

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να πραγματοποιούν μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
 • Να προτείνουν μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας και βελτίωσης της υγιεινής στους χώρους εργασίας.
 • Να παρέχουν υπηρεσίες ως Τεχνικοί Ασφαλείας.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Ασφάλειας Εργασίας - Τεχνικής Νομοθε-σίας.

Διδακτικά βοηθήματα

 1. ΙΕΚΕΜ Τ.Ε.Ε., Υγεία και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2006.
 2. Θεοδωράτος Π., Καρακασίδης Ν., Υγιεινή – Ασφάλεια Εργασίας & Προστασία Περιβάλλοντος, 2η εκδ., Ι:Ν, 2001.
 3. Δρίβας Σ., Ζορμπά Κ., Κουκουλάκη Θ., Μεθοδολογικός Οδηγός για την Εκτίμηση και Πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου, 2η έκδ. ΕΛΙΝΥΑΕ, 1998.
 4. Παπαδόπουλος Π., Μπανούτσος Η., Ασφάλεια & Υγεία κατά την Εργασία, ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ, 2003.
 5. Μιχαλοπούλου Χ., Νομοθεσία για το Περιβάλλον, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2004.
 6. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985)
 7. ΕΛΟΤ HD 384,ΕΛΛΗΝΙΚΟΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD, Requirements for electrical installations
 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Βικτωρία Λάμπρου, Κώστας Τσακιρίδης