Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Μικτό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

3

Ασκήσεις Πράξης

1

Εργαστήριο

2

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

5

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Να μάθουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολύπλοκους αυτοματισμούς με τη χρήση του PLC. Να γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των PLC και των αυτοματισμών. Να μπορούν να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν οποιοδήποτε PLC της αγοράς. Να γνωρίσουν τα βιομηχανικά δίκτυα των PLC και τα συστήματα SCADA. Να ενημερωθούν για τις τελευταίες έρευνες πάνω στα θέματα αυτοματισμών και PLC

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Εισαγωγή στα PLC, αρχές λειτουργίας, κατασκευαστικά στοιχεία, εξελίξει – γλώσσες προγραμματισμού PLC και προγραμματισμός. Ηλεκτρολογικό σχέδιο αυτοματισμού και ψηφιακά συστήματα , μετατροπές από το ένα σχέδιο στο άλλο. Σχεδιασμός αυτοματισμών με PLC σε συνδυαστικά συστήματα. Σχεδιασμός αυτοματισμών με PLC σε πολύπλοκα συστήματα αυτοματισμού. Κατηγορίες PLC . Bιομηχανικά PLC και βιομηχανικά δίκτυα. Καθορισμός υλικού ενός συστήματος PLC. Δομημένος προγραμματισμός και προχωρημένε τεχνικές προγραμματισμού. Χειρισμός αναλογικών σημάτων με PLC. Επικοινωνία PLC και βιομηχανικά δίκτυα το πρότυπο profibus. Συστήματα SCADA και PLC. Ολοκληρωμένες εφαρμογές PLC

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Εισαγωγή στα PLC, Ιστορικά στοιχεία, αρχή λειτουργίας, τα κύρια μέρη, κατασκευα-στικά στοιχεία, γλώσσες προγραμματισμού, η αγορά των PLC σήμερα.

2η

Συστήματα αυτοματισμού, αυτοματισμοί on /off, πίνακες αυτοματισμού με ρελέ, ηλεκτρολογικό σχέδιο αυτοματισμού, λογικό σχέδιο, σχεδιασμός λογικών συστημά-των.

3η

Συσχετισμός λογικών κυκλωμάτων με ηλεκτρολογικό σχέδιο αυτοματισμού και μετατροπές από το ένα στο άλλο. Προγραμματισμός PLC, η γλώσσα λίστας εντολών.

4η

Προγραμματισμός σε γλώσσα λίστας εντολών από ηλεκτρολογικό σχέδιο αυτοματι-σμού και λογικό σχέδιο. Προγραμματισμός σε LADDER και ΛΟΓΙΚΗ γλώσσα.

5η

Χρονικά στα PLC, Απαριθμητές και συγκριτές, Δομή ενός PLC, προγραμματιστικό μοντέλο. Παραδείγματα από PLC της αγοράς. .

6η

Μεθοδολογικός σχεδιασμός αυτοματισμών με PLC, Εφαρμογές χρονοσειρών   με διάφορους τρόπους .

7η

Μεθοδολογικός σχεδιασμός αυτοματισμών με PLC, Οργάνωση του προβλήματος, ανάλυση, σχεδιασμός/προγραμματισμός . Εφαρμογές με δεξαμενές.

8η

Μεθοδολογικός σχεδιασμός αυτοματισμών με PLC, Γερανογέφυρες, Ασανσέρ, Μεταφορικές ταινίες.

9η

Αναλογικές είσοδοι και έξοδοι, προχωρημένες εντολές προγραμματισμού, δομημένα προγράμματα, εντολές σε bytes, word και doubleword.

10η

Καθορισμός harware και σύνθεση συστήματος με PLC, Δίκτυα PLC, profibus.

11η

Συστήματα SCADA και σύνδεση με PLC.

12η

Αναλογικό σύστημα ελέγχου με ανάδραση και P-I-D στο PLC.

13η

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών αυτοματισμού με PLC.

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εμπέδωση της θεωρίας σε ασκήσεις που γίνονται παράλληλα σε αναλογικά πραγματικά συστήματα και με ψηφιακή προσομοίωση στο MATLAB

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Προγραμματισμός PLC σε γλώσσα λίστας εντολών, από σχέδιο ηλεκτρολογικό και λογικό.

2η

Προγραμματισμός μικρών (οικιακών) PLC σε γλώσσα ladder και γλώσσα Λογική, με έτοιμο σχέδιο από ηλεκτρολογικό και λογικό κύκλωμα.

3η

Χρονικά στα PLC, σχεδιασμός και προγραμματισμός προγραμμάτων χρονοσειρών, φωτεινοί σηματοδότες.

4η

Απαριθμητές και συγκριτές στα PLC, σχεδιασμός και προγραμματισμός προγραμ-μάτων χρονοσειρών με απαριθμητές, φωτεινοί σηματοδότες προγραμματιζόμενοι.

5η

Ειδικές εντολές στα οικιακά PLC (logo Siemens, zeliotelemechanique) Σχεδιασμός και προγραμματισμός χρονοσειρών με ειδικές εντολές σε γλώσσα Ladder και λογική.

6η

Σχεδιασμός και προγραμματισμός πρακτικής εφαρμογής (συστήματα δεξαμενών, συστήματα μεταφορικών ταινιών) σε όλες τις γλώσσες των PLC.

7η

Βιομηχανικό PLC, Σύνθεση του Hrdware, προγραμματισμός σε όλες τις γλώσσες σε εφαρμογές που ήδη προγραμματίσαμε στα προηγούμενα εργαστήρια.

8η

Βιομηχανικό PLC, δομημένος προγραμματισμός, ανάπτυξη εφαρμογής ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ.

9η

Αναλογικές είσοδοι και έξοδοι στα PLC, Ανάπτυξη εφαρμογής με αισθητήρια θερμοκρασίας σε όλα τα PLC του εργαστηρίου.

10η

Βιομηχανικό PLC, δομημένος προγραμματισμός ανάπτυξη εφαρμογής σε αναλογικό σύστημα ελέγχου (έλεγχος στροφών κινητήρα συνεχούς) με PID.

11η

Profibus: μελέτη του δικτύου, σύνδεση PLC μέσω profibus.

12η

Συστήματα SCADA : Ανάπτυξη εφαρμογής με πίνακα χειρισμού από τον οθόνη του υπολογιστή.

13η

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν πως λειτουργεί και να προγραμματίζουν οποιοδήποτε PLC της αγοράς
  • Να σχεδιάζουν απλούς και πολύπλοκους αυτοματισμούς με PLC
  • Να γνωρίζουν τα βιομηχανικά δίκτυα και την επικοινωνία μεταξύ PLC και υπολογιστικών συστημάτων
  • Να μάθουν να χειρίζονται τα συστήματα SCADA και να τα συνδέουν με PLC
  • Να μπορούν να παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις σε θέματα αυτοματισμών και PLC

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Μπερέτας Ιωάννης , Αυτοματισμός με τη χρήση PLC   – εκδότης Τζιόλας
  2. HansBergerΣχεδίαση αυτοματισμών Αυτοματισμού με τη γλώσσα STEP 7 seSTL, εκδότης Τζιόλας
  3. Πανταζής Νικόλαος Σχεδιασμός Αυτοματισμών με PLC, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ