Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΔΟΝΑ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

1

Εργαστήριο

0

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

5

Εργαστήριο

0

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

5

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την αξιολόγηση των περιβαλ-λοντικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που υπερβαίνουν κάποια συγκεκριμένα όρια. Ο στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει την μεθοδολογία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και την οικιστική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική νομοθεσία και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων, τις μεθοδολογίες για την εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών στην βιομηχανία και στην λειτουργία των κτηρίων ανάλογα με την χρήση τους, τις τεχνολογίες και τις τεχνικές για την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από οχλούσες και μη χρήσεις, την αειφόρο εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Περιγραφή του μαθήματος

Το φυσικό περιβάλλον, οικοσύστημα, βιογεωχημικοί κύκλοι, μετεωρολογία και κλίμα. Το ανθρωπογενές περιβάλλον, δίκτυα μεταφοράς, θέρμανση και κλιματισμός, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση του εδάφους, υδατικό οικοσύστημα και ρύπανση, διεθνές και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία, Μελέτες Περιβαλλοντικών Περιπτώσεων, Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτηρίων, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των κτηρίων, μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, λογισμικό περιβαλλοντικής αξιολόγησης των κτηρίων.

Παρακάτω ακολουθεί ένα ποιο αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1H

Φυσικό περιβάλλον. Τι είναι οικοσύστημα, ο ρόλος διαφόρων οργανισμών στο οικοσύστημα, βιογεωχημικοί κύκλοι, μετεωρολογία και κλίμα, επίδραση των κτηρίων στην διαμόρφωση του μικροκλίματος, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις.

2H

Ανθρωπογενές περιβάλλον. Μεταφορές, θέρμανση και κλιματισμός, βιομηχανία. Ρύποι και απόβλητα που προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ατμοσφαιρική ρύπανση (ρύποι και επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία). Ρύπανση του εδάφους (ρύποι και επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία.

3H

Υδατικό οικοσύστημα και ρύπανση των υδάτων.   Στερεά απόβλητα και απορρίμματα μεθοδολογίες διαχειρίσεις αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.

4H

Διεθνές νομικό και περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο   προστασίας του περιβάλλοντος. Ελληνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος .

5

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Διάρθρωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θεσμικό και νομικό πλαίσιο.

6

Διάφορες βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών τους και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία τους

7

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτηρίων: Νομικό πλαίσιο, Κανονισμός Ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.

8

Αναλυτική παρουσίαση λογισμικών και υπολογιστικών εργαλείων για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης και την ενεργειακή μελέτη κτηρίων.

9

Ενέργεια, ενεργειακοί πόροι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακά συστήματα, αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά συστήματα.

10

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: μελέτη περίπτωσης ενός δικτύου εξυπηρέτη-σης ανθρωπίνων αναγκών (κατασκευή νέου οδικού άξονα ή επέκταση δικτύου μετα-φορά ηλεκτρικής ενέργειας ή κατασκευή δικτύου αποχέτευσης)

11

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Μελέτη περίπτωσης βιομηχανίας

12

Ενεργειακή επιθεώρηση: μελέτη περίπτωσης κτηρίου κατοικιών. (Μέρος Α)

13

Ενεργειακή επιθεώρηση: μελέτη περίπτωσης κτηρίου κατοικιών. (Μέρος Β)

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να κάνουν εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
 • Να υλοποιούν μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων κατοικιών και άλλων χρήσεων.
 • Να αναγνωρίζουν τεχνολογίες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές και τεχνολογίες για την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων στα κτήρια.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης Βιομηχα-νικών Εγκαταστάσεων και Κτηρίων.

Διδακτικά βοηθήματα

 1. Σ. ΓΙΑΝΝΑΣ, Πάτρα 2001, «Μορφή κτιρίου και χωρική οργάνωση», στο Βιοκλιματικός Σχεδια-σμός Κτηρίων και Περιβάλλοντος χώρου, ΕΑΠ, σελ. 315.
 2. Φ.Ι ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ. Φωτοτεχνία, ηλεκτρικές συσκευές
 3. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, υπεύθυνος Κ. Μπαλαράς,
 4. Energy Management Systems, 1998, www.energydesinresources.com
 5. IEA 1991, annex 16, A guide to sensors for BEMS
 6. ΚΑΠΕ, Αθήνα 2000, “Οδηγός ενεργειακής επιθεώρησης, μέρος Β: επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας”, σελ. 18
 7. Δ. Μαρίνος-Κουρής, Πάτρα 1999, «Ανάγκες σε ενέργεια και συμβατικές μορφές ενέργειας» στο «Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον» ΕΑΠ, σελ 221-303
 8. Οδηγός ενεργειακής επιθεώρησης, Μέρος Α: Μεθοδολογία και τεχνικές», Αθήνα 2000, ΚΑΠΕ
 9. David N. Wortman, Evan A. Evans, Fred Porter and Ann M. Hatcher and Greg Wheeler, “Performance of Energy Management Systems” Proceedings, American Council for an Energy Efficient Economy Summer Study, August 1994, p. 5258
 10. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΡΗΓ,1990. Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων
 11. Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ ΛΕΜΠΕΣΗΣ, Δ. ΦΛΩΡΟΥ, Αστικά οικοσυστήματα, αστικοποίηση, ατμοσφαιρική ρύπανση, μεταφορές.
 12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ), Χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία
 13. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Χ., ΚΟΣΜΙΔΟΥ Μ., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Θ. «Θερμοδυναμική, Οικονομική και Περιβαλ-λοντική Ανάλυση Μονάδας λιγνίτη και Κατακράτηση Άνθρακα
 14. Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) Ε.Ε Ελλάδα