Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Μικτό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

2

Εργαστήριο

2

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

3

Εργαστήριο

3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

6

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις μελέτες των ειδικών θεμάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στη βιομηχανία, εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, πυρόσβεσης και αντικεραυνικής προστασίας.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης βιομηχανίας, κατανομή της πτώσης τάσης από τον κεντρικό πίνακα μέχρι την τελευταία συσκευή του κάθε υποπίνακα, ηλεκτρική εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού με απ’ ευθείας εκτόνωση ψυκτικού μέσου, συστημάτων κλιματισμού με νερό, συστημάτων θέρμανσης με αέρα, συστημάτων θέρμανσης με νερό, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καυστήρων πετρελαίου και αερίου, συστήματα αντλιών θερμότητας, συστήματα εξαερισμού, συστήματα πυρόσβεσης και κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης βιομηχανίας.

2η

Κατανομή της πτώσης τάσης από τον γενικό πίνακα μέχρι την τελευταία κατανάλωση.

3η

Συστήματα θέρμανσης με νερό, ηλεκτρική εγκατάσταση.

4η

Συστήματα θέρμανσης με αέρα, ηλεκτρική εγκατάσταση.

5η

Συστήματα κλιματισμού με απ’ ευθείας εκτόνωση ψυκτικού μέσου.

6η

Συστήματα κλιματισμού με αέρα.

7η

Αντλίες θερμότητας και ηλεκτρική εγκατάσταση, γεωθερμικά συστήματα.

8η

Συστήματα εξαερισμού και ηλεκτρική εγκατάσταση.

9η

Συστήματα πυρόσβεσης και ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

10η

Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

11η

Ολοκληρωμένη ηλεκτρική εγκατάσταση χώρων συνάθροισης κοινού.

12η

Ολοκληρωμένη ηλεκτρική εγκατάσταση θεάτρων, κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων.

13η

ΗλεκτρικήεγκατάστασημεBMS (Building management system)

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα με αυτόματο διακόπτη από δύο σημεία (stop-start).

2η

Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα με μεσολάβηση stop.

3η

Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα χωρίς μεσολάβηση stop.

4η

Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα με αυτόματο διακόπτη Y/Δ και χρονοδιακόπτη.

5η

Πλήρης συνδεσμολογία αντλητικού συγκροτήματος με αυτόματο διακόπτη Y/Δ – χρονοδιακόπτη και δύο φλωτεροδιακόπτες (Αυτόματη και χειροκίνητη θέση).

6η

Ταχύτητα λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών (ασφάλεια τήξης-μικροαυτόματος-θερμικό.

7η

Μέτρηση γειώσεων(με γειωσίμετρο πρακτικός έλεγχος γείωσης).

8η

Μετατροπή τριφασικού κινητήρα σε μονοφασικό με τη βοήθεια πυκνωτών.

9η

Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα με διακόπτη Y/Δ.

10η

Aλλαγή φοράς περιστροφής μονοφασικού κινητήρα.

11η

Συνδεσμολογία κινητήρων δύο ταχυτήτων μιας φοράς περιστροφής.

12η

Συνδεσμολογία κινητήρων δύο ταχυτήτων δυο φορών περιστροφής.

13η

Βελτίωση συνφ.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εκπονούν μία πλήρη και ολοκληρωμένη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης κάθε τύπου και μορφής κτιρίου με σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης, να εφαρμόσουν τις παρεχόμενες γνώσεις στη μελέτη βιομηχανικών εγκαταστάσεων και πιο εξειδικευμένα σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης και αντικευρανικής προστασίας.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Δημόπουλος Ι Φίλιππος: Εγκαταστάσεις κίνησης
  2. Τουλόγλου Στέφανος:Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
  3. Μαχιάς Απόστολος Β.:Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις