Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Μικτό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΓΥ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

0

Εργαστήριο

2

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

5

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Να μάθει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού. Να τους μάθει να προγραμματίζουν σε μια βασική γλώσσα προγραμματισμού, Να τους δείξει τις σημερινές εξελίξεις και τις διάφορες μορφές του προγραμματισμού

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Βασικές έννοιες προγραμματισμού – προγραμματισμός σε C – μεταβλητές – πίνακες – δομές – συναρτήσεις και διαδικασίες – βασικοί αλγόριθμοι – αναζήτηση – ταξινόμηση – λίστες - ουρές – δέντρα. Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό – εισαγωγή στη C++

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Εισαγωγή στον προγραμματισμό, ιστορία των γλωσσών προγραμματισμού, σημερι-νές εξελίξεις, Εισαγωγή στη γλώσσα C.

2η

Βασικές έννοιες, στοιχεία και δομή της γλώσσας, σύμβολα, σταθερές, μεταβλητές.

3η

Εντολές ελέγχου και ανακύκλωσης, παραδείγματα.

4η

Πίνακες.

5η

Αλφαριθμητικές μεταβλητές (string).

6η

Δομές.

7η

Συναρτήσεις και διαδικασίες.

8η

Ολοκληρωμένα παραδείγματα προγραμματισμού.

9η

Σχεδιασμός ειδικών αλγορίθμων, αναζήτηση – ταξινόμηση.

10η

Σχεδιασμός ειδικών αλγορίθμων, Λίστες, ουρές - δυαδικά δέντρα.

11η

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, VISUAL C++.

12η

Βασικές έννοιες - αντικείμενα, ιδιότητες – script.

13η

Παραδείγματα προγραμμάτων στη C++.

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εμπέδωση της θεωρίας σε ασκήσεις που γίνονται παράλληλα σε αναλογικά πραγματικά συστήματα και με ψηφιακή προσομοίωση στο MATLAB

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Το προγραμματιστικό περιβάλλον της C.

2η

Βασικές έννοιες, δομή προγράμματος, μεταβλητές, Το πρώτο πρόγραμμα.

3η

Εντολές ελέγχου και ανακύκλωσης.

4η

Πίνακες.

5η

Αλφαριθμητικές μεταβλητές (string).

6η

Δομές.

7η

Συναρτήσεις και διαδικασίες.

8η

Προγράμματα αναζήτησης και ταξινόμησης.

9η

Εισαγωγή στη VisualC++.

10η

Βασικές έννοιες - αντικείμενα, ιδιότητες – script.

11η

Ολοκληρωμένα προγράμματα στο C++.

12η

Εισαγωγή στον προγραμματισμό του MATLAB.

13η

Εισαγωγή στον προγραμματισμό του MATLAB.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να Γνωρίζουν να προγραμματίζουν σε C και C++
  • Να καταλάβουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και να αντιληφθούν ότι σε οποιαδήποτε γλώσσα αυτές είναι ίδιες.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του προγραμματισμού σε γλώσσες C++, VisualC, VisualBasic..

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Deitel, Paul J. : Παρουσίαση C++ και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη βιβλιοθήκη Allegro C / P. J. Deitel, H. M. Deitel · μετάφραση Αγαμέμνων Μήλιος. - Αθήνα : Γκιούρδας Μ., 2010.
  2. SCHILDT HERBERT: Οδηγός της C - εκδόσεις ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ