Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Μικτό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΓΥ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

4

Ασκήσεις Πράξης

1

Εργαστήριο

2

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

5

Εργαστήριο

3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

8

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Η εξοικείωση του σπουδαστή με τους βασικούς νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού. Η συστηματική επίλυση κυκλωμάτων στο συνεχές ρεύμα. Η επίλυση μαγνητικών κυκλωμάτων. Η γνώση και πρακτική εφαρμογή των βασικών θεωρημάτων που διέπουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Ηλεκτρικό πεδίο, Νόμος του Coulomb, Ένταση πεδίου, Διαφορά δυναμικού, Ηλεκτρικό ρεύμα, Αντίσταση, Ισχύς, Νόμοι του Kirchhoff, Μέθοδος απλών βρόχων, Μέθοδος κόμβων, Θεωρήματα Thevenin και Norton, Μετασχηματισμοί αστέρα, τριγώνου, Μαγνητικό πεδίο, Δύναμη Lorentz, Δύναμη Laplace, Νόμος του διαρρεύματος, Πυκνωτές, Χωρητικότητα, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Αυτεπαγωγή, Πηνίο.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος του Coulomb

2η

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου, ηλεκτρικό ρεύμα, διαφορά δυναμικού, μπαταρίες, γεννήτριες

3η

Αντίσταση, αγωγιμότητα, νόμος του Ohm, σύνδεση αντιστάσεων, ισχύς, ενέργεια, βαθμός απόδοσης

4η

Πηγές τάσης, πηγές ρεύματος, νόμος ρευμάτων του Kirchhoff

5η

Νόμος τάσεων του Kirchhoff, διαιρέτης ρεύματος, διαιρέτης τάσης

6η

Συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος, η μέθοδος των απλών βρόχων, η μέθοδος των κόμβων

7η

Θεωρήματα Thevenin και Norton

8η

Το θεώρημα της υπέρθεσης, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος,

9η

Το θεώρημα του Millman, μετατροπή αστέρα σε τρίγωνο και τριγώνου σε αστέρα

10η

Μαγνητικό πεδίο, ένταση, μαγνητική επαγωγή, σιδηρομαγνητικά υλικά, καμπύλη μαγνήτισης, δύναμη Lorentz, δύναμη Laplace

11η

Ο νόμος του διαρρεύματος, μαγνητική ροή, μαγνητική αντίσταση, επίλυση μαγνητικών κυκλωμάτων

12η

Πυκνωτές, χωρητικότητα, σύνδεση πυκνωτών, ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα πυκνωτή

13η

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, αυτεπαγωγή, πηνίο, ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα πηνίο, σύνδεση πηνίων

 

Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του εργαστηρίου κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Εύρεση ωμικής αντίστασης με τον κώδικα χρωμάτων

2η

Εύρεση ωμικής αντίστασης με χρήση πολυμέτρου σε μεικτά κυκλώματα

Μέτρηση τάσης DC

Μέτρηση έντασης DC

Εφαρμογή σε κυκλώματα του 1ου κανόνα Kirchhoff

Εφαρμογή σε κυκλώματα του 2ου κανόνα Kirchhoff

Θεώρημα της (υπερθέσεως) επαλληλίας

Θεώρημα THENENIN

Θεώρημα NORTON

10η

Μέτρηση αντίστασης με γέφυρα WHEATSTONE

11η

Μεταβολή της αντίστασης με την θερμοκρασία(PTC-NTC

12η

Ισχύς σε κύκλωμα DC

13η

Εισαγωγή στην λειτουργία του παλμογράφου

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να επιλύσουν ηλεκτρικά κυκλώματα στο συνεχές ρεύμα
  • Να επιλύσουν μαγνητικά κυκλώματα
  • Να εκτελούν βασικές συνδεσμολογίες σε ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος.
  • Να λαμβάνουν μετρήσεις επί των βασικών μεγεθών όπως τάση, ρεύμα και αντίσταση.
  • Να συγκρίνουν θεωρητικά με πειραματικά δεδομένα και να κάνουν μια εκτίμηση για το σφάλμα της μέτρησης.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Σ. Ι. Λουτρίδης, Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων - Τόμος Ι, Συνεχές ρεύμα, εκδότης Στέλλα Παροίκου & Σια Ο.Ε., 2011. (κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 12607833)
  2. Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόης, Ηλεκτροτεχνία Ι, εκδότης Στέλλα Παροίκου & Σια Ο.Ε., 2004.
  3. Π. Βαφειάδη Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, διαθέτης Π. Βαφειάδης, Αθήνα 2000.