Αντικείμενο σπουδών – Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος

Ο Ηλεκτρολόγος Τεχνολόγος Μηχανικός ασχολείται με όλες τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού στην σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα ασχολείται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, έρευνα και διαχείριση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνίας και υπολογιστών. Με βάση την ταξινόμηση του Ο.Α.Ε.Δ. οι επαγγελματικές ειδικότητες ενός ηλεκτρολόγου είναι :

 • Ηλεκτρολόγος γενικά.
 • Ηλεκτρονικός γενικά.
 • Ηλεκτρολόγος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ηλεκτρολόγος μηχανικός τηλεπικοινωνιών.

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κύριες κατευθύνσεις απασχόλησης:

α) κατεύθυνση ηλεκτρικής ενέργειας

Καλύπτει την περιοχή των πηγών και της τεχνολογίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης την μεταφοράς της ενέργειας με δίκτυα υψηλής τάσης και την διανομής της στους διάφορους καταναλωτές.

β) κατεύθυνση ηλεκτρονικής και υπολογιστών

Περιλαμβάνει αντικείμενα όπως ολοκληρωμένα κυκλώματα, αυτοματισμοί, δίκτυα υπολογιστών, τηλεματική, βιομηχανική πληροφορική, ευφυή συστήματα, ρομποτική, έλεγχος παραγωγής με υπολογιστή.

γ) κατεύθυνση τηλεπικοινωνίες

Ο ραγδαία αναπτυσσόμενος αυτός τομέας αφορά στη σχεδίαση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και διατάξεων, δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, κεραιών, μικροκυμάτων και επεξεργασίας σήματος.

Στις δραστηριότητες του Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού περιλαμβάνονται οι επιμετρήσεις (υπολογισμοί για να καθοριστεί η ποσότητα των υλικών που χρειάζονται για μια κατασκευή), η δημιουργία σκαριφημάτων (προσχεδίων), η επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων (κλιματισμός, ύδρευση, θέρμανση, αποχέτευση), καθώς και η εκπόνηση μελετών και οι ενέργειες για την έκδοση αδειών για τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να ασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που περιγράφηκαν παραπάνω, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών που σχετίζονται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε οικιακά και βιομηχανικά κτίρια και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και επιβλέπει τη λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
 • Σχεδιάζει, επιβλέπει και εγκαθιστά εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής.
 • Σχεδιάζει, επιβλέπει και εγκαθιστά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και επιμέρους διατάξεις.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή κανόνων ασφάλειας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές καθώς και διοικητικές μεθόδους στην παραγωγή, στην πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας συσκευών και διατάξεων.
 • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμών τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης ποιότητας.
 • Οργανώνει, επιβλέπει και επεξεργάζεται εργαστηριακές μετρήσεις και περάματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητας.
 • Ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Διαθέτει ικανότητες ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνικοοικονομικά θέματα που άπτονται της ειδικότητας του.

Στο Τεχνολόγο Μηχανικό Δημόσιο Υπάλληλο ανατίθεvrαι οι ακόλου­θοι ρόλοι:

1 . Μελετητής Δημοσίου Τοµέα

Στις μελέτες που αναλαμβάνει ο Μελετητής Δημοσίου Τομέα περιλαµβάνοvrαι:

 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες δημόσιων έργων και δραστηριοτήτων.
 • Μελέτες οικιστικής ανάπτυξης σε επίπεδο περιφερεια­κό, αστικό και τοπικό, καθώς και η συμπλήρωση, ανα­θεώρηση, ή τροποποίησή τους.
 • Μελέτες για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες.
 • Μελέτες βιομηχανικών δραστηριοτήτων και λειτουρ­γιών.

2. Επίβλεψη - Έλεγχος μελετών Δηµοσίου Τοµέα.

3. Έλεγχος - Έγκριση μελετών Ιδιωτικού Τοµέα.

4. Επίβλεψη κατασκευής έργων Δηµοσίου Τοµέα.

5. Έλεγχος κατασκευής ιδιωτικών έργων.

6. Πρoγραµµατισµόs - Νομοθετικό έργο.

7. Κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Περισσότερες πληρογορίες δίνονται στο Οδηγό Επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teilar.gr/tmimata/tmima.php?tid=1

Προσοντολόγιο

Προσοντολόγιο επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο. Ειδικότερα, με το «προσοντολόγιο», καθορίζονται τα κατά κλάδους, ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του Π.Δ. 50/2000 και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. των άρθρων 14 Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά. (Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού).

Δημοσιεύτηκε και ισχύει ήδη από 31.12.2003, το Π.Δ. 347/2003 με θέμα την τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 315/31.12.2003).

Με το νέο Π.Δ. 347/2003 ο τίτλος και ο υπότιτλος του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/2001 αντικαθίσταται ως εξής: Κλάδος Τ.Ε. Μηχανικών. (από Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρμογών). Στον Κλάδο Τ.Ε. Μηχανικών περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι ειδικότητες (α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, (β) Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων και (γ) Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι, εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα διορισμού για τον Κλάδο Τ.Ε. Πληροφορικής.(παρ. 9 του άρθρου).