Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Μικτό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

1

Εργαστήριο

2

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

3

Εργαστήριο

2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

5

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Η λεπτομερής μελέτη των βασικών στοιχείων λειτουργίας και κατασκευής δικτύων, την Μεταφορά - Διανομή τριφασικής ισχύος, καθώς επίσης τη μελέτη των Γραμμών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τα Σφάλματα, την Ευστάθεια, τους Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης και Μέσης Τάσης, ΚΥΤ, Κατασκευή, λειτουργία, βλάβες, Συντήρηση.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Γενικά - Ισοδύναμα Κυκλώματα Γραμμών Μεταφοράς

2η

Κοντές Γραμμές Μεταφοράς

3η

Γραμμές Μεταφοράς Μέσου Μήκους

4η

Γραμμές Μεταφοράς Μεγάλου Μήκους

5η

Καλώδια – Τύποι – Χαρακτηριστικά - Τοποθέτηση – εγκατάσταση

6η

Απώλειες – Συντελεστής απωλειών - Χωρητικότητα – Αυτεπαγωγή

7η

Bραχυκυκλώματα

8η

Συμμετρικά βραχυκυκλώματα

9η

Ασύμμετρα βραχυκυκλώματα

10η

Υποσταθμοί - Στοιχεία υποσταθμών - Προστατευτικές διατάξεις

11η

Εναέριοι υποσταθμοί διανομής - Στεγασμένοι υποσταθμοί ΜΤ

12η

Δίκτυα

13η

Δίκτυα χαμηλής, μέσης τάσης και υψηλής τάσης

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του εργαστηρίου κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1H

Άσκηση 1η Σχεδιασμός χαρακτηριστικών Σύγχρονης Γεννήτριας.

2H

Άσκηση 2η Παραλληλισμός Σύγχρονης Γεννήτριας με το δίκτυο.

3H

Άσκηση 3η Μέτρηση Ενεργού και Άεργου ισχύος

4H

Άσκηση 4η Υπολογισμός των χαρακτηριστικών της γραμμής.

5H

Άσκηση 5η Πτώση τάσης στις γραμμές.

6H

Άσκηση 6η Βραχυκυκλώματα (α)

7H

Άσκηση 7η Βραχυκυκλώματα (β)

8H

Άσκηση 8η Βραχυκύκλωση του μοντέλου γραμμής μαζί με 2 Μ/Σ

9H

Άσκηση 9η Σφάλμα Γής.

10H

Άσκηση 10η Μέτρηση Συμμετρικών Συνιστωσών (α).

11H

Άσκηση 11η Μέτρηση Συμμετρικών Συνιστωσών (β).

12H

Άσκηση 12η Υποσταθμοί μεταφοράς

13Η

Άσκηση 13η Υποσταθμοί Διανομής.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν λεπτομερώς τις διαδικασίες μεταφοράς και διανομής σε ένα σύστημα ηλεκτρικές ενέργειας σε επίπεδο σχεδίασης και διατήρησης της ασφαλούς λειτουργίας του.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Παραγωγής Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Ντοκόπουλος Π.: Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, α, τόμος, εκδόσεις παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2006.
  2. Weedy Β.: Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, εκδότης Γκιούρδας Μ. , Αθήνα 2004.
  3. Β. Νταφοπουλος. 2012. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ, Σημειώσεις 2012.