Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

1

Ασκήσεις Πράξης

0

Εργαστήριο

2

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

4

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές κυκλώματα που είναι βασικά στο χώρο των ηλεκτρονικών. Οι σπουδαστές θα κατασκευάσουν τέτοια κυκλώματα ώστε να έχουν γνώση στην εμφάνιση πλακέτας, στην κόλληση των εξαρτημάτων σε αυτή αλλά και στην συνδεσμολογία. Επιπλέον, θα προγραμματίσουν μικροελεγκτές και θα κατασκευάσουν κύκλωμα με αυτούς.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Εισαγωγή στα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, διάταξη τροφοδοτικού με μετασχηματιστή, τροφοδοτικό switching, διάταξη κυκλώματος dimmer, διάταξη κυκλώματος χρονιστή ολοκληρωμένου 555, διάταξη κυκλώματος τελεστικού ενισχυτή, μικροελεκτές.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Εισαγωγή στα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα

2η

Ανάπτυξη κυκλώματος τροφοδοτικού με ολοκληρωμένο σταθεροποιησης

3η

Ανάπτυξη κυκλώματος τροφοδοτικού switching

4η

Λειτουργία θυρίστορ, TRIAC, DIAC, ανάπτυξη κυκλώματος dimmer

5η

Λειτουργία χρονιστή 555, ανάπτυξη κυκλώματος αυτού

6η

Λειτουργία τελεστικού ενισχυτή, ανάπτυξη κυκλώματος αυτού

7η

Εισαγωγή στους μικροελεγκτές AVR (Τι είναι ο μικροελεγκτής, που χρησιμοποιείται, Clock, PWM, TTL, RS232, RS485)

8η

Γλώσσα προγραμματισμού assembly

9η

Δομή των μικροελεγκτών (EEPROM, ALU, RAM, PORT, TIMER)

10η

Δομή των μικροελεγκτών (WATCHDOGTIMER, SPI, UART, ANALOGINPUT)

11η

Πρόγραμμα για έλεγχο των Ports

12η

Πρόγραμμα για βρόχους for, if

13η

Πρόγραμμα για έλεγχο των περιφερειακών του μικροελεγκτή

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την κατασκευή πλακέτας, τη έμπρακτη κατανόηση της κατασκευής, εκμάθηση του προγράμματος προγραμματισμού των μικροελεγκτών. Επιπλέον, οι σπουδαστές πρέπει να παρουσιάσουν την εργασία τους σε επίπεδο παρόμοιο της πτυχιακής.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Κόλληση αποκόλληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

2η

Σχεδίαση διάγραμμα πλακέτας στο Sprintlayout

3η

Κατασκευή πλακέτας

4η

Αποσφαλμάτωση και δοκιμής του κυκλώματος

5η

Παρουσίαση του πρώτου κύκλου κατασκευών

6η

Κατασκευή πλακέτας με μικροελεγκτή

7η

Αποσφαλμάτωση και δοκιμής του κυκλώματος

8η

Εισαγωγή στο AVRStudio

9η

Εξοικείωση με το περιβάλλον του προγράμματος

10η

Προγραμματισμός assembly

11η

Μεταφορά δεδομένων σε εσωτερικούς registers

12η

Δημιουργία προγράμματος για έλεγχο εισόδων και εξόδων του μικροελεγκτή

13η

Δοκιμή του προγράμματος στην πλακέτα με μικροελεγκτή. Αποσφαλμάτωση.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του Μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις τεχνικές σταθεροποίησης της τάσης τροφοδοσίας,
 • Να γνωρίζουν για τις φωτοεκπέμπουσες Διόδους ή LED,το LASER και τις γενικές του αρχές, την Οπτική Ίνα, τη χρήση της τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
 • Να μελετούν και να κατασκευάζουν συσκευές για διάφορες εφαρμογές αντλώντας πληροφορίες από Ίντερνετ- DataBooks- Ηλεκτρονικά περιοδικά.
 • Να κατασκευάζουν πλακέτες και κυκλώματα
 • Να προγραμματίζουν μικροελεγκτές
 • Να εκτελούν διάγνωση σφαλμάτων σε ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών κατασκευών.

Διδακτικά βοηθήματα

 1. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά C.A.SCHULER Εκδόσεις Α. Τζιόλα Ε.
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ AlbertP.MalvinoPH.D., E.E
 3. ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ JacobMillmanArvinGrabel
 4. Χαρίτος Αθανάσιος Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατασκευές Ι και ΙΙ Λάρισα 2007
 5. ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Αλεξανδρής, Αλέξανδρος Ν. Εκδόσεις Ιων
 6. Semiconductor optoelectronics: Physics and technology: Singh, Jasprit
 7. Fiber-optic communication systemsAgrawal, Govindp. ΕκδόσειςΤζιόλας 2001
 8. Οπτικές Ίνες και LASER Young, MattΕκδόσεις Τζιόλας
 9. Οπτικές Ίνες Αλεξανδρής Αλέξανδρος Ν.Εκδόσεις Ιων
 10. Gadre, Dhananjay V. Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή AVR. Μετάφραση Δημητριάδης, Άγγελος Δ. Αθήνα 2001. Εκδόσεις Τζιόλα