Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

1

Εργαστήριο

0

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

5

Εργαστήριο

0

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

5

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες των μικρο-επεξεργαστών καθώς επίσης και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις μικροπρογραμματισμού και προγραμματισμού σε γλώσσα ASSEMBLY, ώστε να αντιμετωπίσουν με ευκολία τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των βασικών αρχών λειτουργίας ενός συστήματος μικρουπολογιστή, τα βασικά του στοιχεία αρχιτεκτονικής σχεδίασης και βασικά στοιχεία του προγραμματισμού ενός τέτοιου συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προγραμματισμό με γλώσσα ASSEMBLY, οι εντολές της οποίας αναλύονται με μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Παράλληλη και σειριακή μεταφορά πληροφορίας, Λογική τριών σταθερών καταστάσεων, Flip Flops, Μετρητές, Καταχωρητές, Κωδικοποιητές, Αποκωδικοποιητές, Πολύ-πλέκτες, Αποπολυπλέκτες.

2η

Είδη υπολογιστών, Βασική δομή του υπολογιστή, Μονάδα μνήμης, Μονάδα κεντρι-κής επεξεργασίας, Αριθμητική Λογική μονάδα, Μονάδα ελέγχου, Μονάδα εισό-δου, Μονάδα εξόδου, Διάδρομοι μεταφοράς πληροφορίας, Διάδρομος διευθύν-σεων, Διάδρομος δεδομένων, Διάδρομος ελέγχου.

3η

Διαδικασία λειτουργίας τα μνήμης, Τεχνολογίες της ημιαγωγού μνήμης, Μνήμη ROM, Μνήμη RAM, Η Αρχιτεκτονική δομή της RAM, Χαρτογράφηση μνήμης.

4η

Ο μικροεπεξεργαστής, Κυκλώματα χρονισμού και ελέγχου, Αριθμητικά Λογικά κυκλώματα, Κυκλώματα καταχωρητών.

5η

Μεθοδολογία ανάπτυξης προγραμμάτων, Προγραμματισμός, Συμβολική γλώσσα, Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης, Απόλυτη διευθυνσιοδότηση, Διευθυνσιοδότηση μηδενικής σελίδας.

6η

Άμεση διευθυνσιοδότηση, Συνεπαγόμενη διευθυνσιοδότηση, Διευθυνσιοδότηση Συσσωρευτή, Σχετική διευθυνσιοδότηση, Διευθυνσιοδότηση με δείκτη, Έμμεση διευθυνσιοδότηση, Με δείκτη έμμεση διευθυνσιοδότηση, Η διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος.

7η

Οι καταχωρητές του 6502, Ο μικροεπεξεργαστής 6502 και οι επεξεργαστές :

  • Μετρητής προγράμματος PC, Καταχωρητής κατάστασης SR, Συσσωρευτής Α
  • Καταχωρητής Χ, Καταχωρητής Υ, Δείκτης σωρού SP.

8η

Κατάλογος εντολών του 6502, Εντολές ελέγχου του καταχωρητή κατάστασης, εντολές μεταφοράς δεδομένων, μεταφορές μεταξύ μνήμης και καταχωρητών, μεταφορά από καταχωρητή σε καταχωρητή.

9η

Μεταφορές προς και από το σωρό, Εντολές επεξεργασίας δεδομένων, Αριθμητικές εντολές.

10η

Μη προσημασμένη , προσημασμένη αριθμητική απλής και πολλαπλής ακρίβειας, Υπορουτίνες πρόσθεσης και αφαίρεσης, Λογικές εντολές, Εντολές ολίσθησης και περιστροφής.

11η

Εντολές αύξησης και μείωσης, Εντολές σύγκρισης.

12η

Εντολές διακλάδωσης και συνθήκη διακλάδωσης.

13η

Χρησιμοποίηση των εντολών για διακλάδωση, Εντολές υπορουτινών, Εντολές ΝΟΡ και ΒΙΤ, Υπορουτίνες πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, Υπορουτίνες χρονοκαθυ-στέρησης

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γράφουν προγράμματα σε γλώσσα assemply κάνοντας χρήση εντολών διακλάδωσης, σύγκρισης, μεταφοράς καθώς και υπορουτίνων.
  • Να προγραμματίζουν μικροεπεξεργαστές με στόχο την κάλυψη αναγκών προγραμματισμού σε σύγχρονες πρακτικές εφαρμογές.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Μικροεπεξεργαστών, Μικροελεγκτών.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. «Microprocessors» – Charles Gilmore – ΕκδόσειςΑ. Τζιόλα
  2. «Μικρουπολογιστές – μικροεπεξεργαστές» - Δ. Πογαρίδης – Εκδόσεις ΙΩΝ
  3. «Μικρουπολογιστές - Σημειώσεις Θεωρίας» - Κ.Αδαμόπουλος – ΤΕΙ Θεσσαλίας