Κατηγορίες Μαθημάτων

Τα μαθήματα χωρίζονται σε 3 βασικούς τύπους σε σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας:

α) Στα θεωρητικά μαθήματα, που περιλαμβάνουν ώρες διαλέξεων ή και ασκήσεων πράξης

β) Στα εργαστηριακά μαθήματα που περιλαμβάνουν μόνο ώρες εργαστηριακών ασκήσεων.

γ) Στα μικτά μαθήματα, που συμπεριλαμβάνουν ώρες διαλέξεων, ασκήσεων πράξης και εργαστηριακών ασκήσεων.

Επίσης τα μαθήματα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες όσον αφορά το είδος του αντικειμένου που διαπραγματεύονται:

Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), που παρέχουν βασικές γενικές γνώσεις, όπως μαθηματικά, φυσική, προγραμματισμός, κ.α.

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), που είναι μαθήματα ειδικότητας, αλλά γενικότερου χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το μάθημα των ηλεκτρονικών.

Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) , που παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις είναι τα βασικά μαθήματα ειδικότητας, όπως για παράδειγμα το μάθημα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ).

Διάρκεια, Μεθοδολογία Διδασκαλίας Μαθημάτων

Το θεωρητικό μέρος κάθε μαθήματος περιλαμβάνει 1-4 ώρες διαλέξεων και 1-2 ώρες ασκήσεων πράξεις ανά εβδομάδα. Για την εξέταση κάθε θεωρητικού μαθήματος απαιτούνται να έχουν προηγηθεί τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας ανά εξάμηνο. Η προσέλευση των σπουδαστών και η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική.  

Το Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πειραματικές ασκήσεις διάρκειας 1-3 ωρών που σχετίζονται με μεν με το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, αλλά που μπορεί να κατευθύνουν το σπουδαστή σε τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και την παραγωγική διαδικασία. Η προσέλευση και συμμετοχή των σπουδαστών στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

Το πειραματικό μέρος αρχίζει με την εκτίμηση της ικανότητας των σπουδαστών να εκτελέσουν το συγκεκριμένο πείραμα. Δίδεται σύντομη ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και των πειραματικών διαδικασιών και κατόπιν αρχίζει η εκτέλεση του πειράματος με την βοήθεια των επιβλεπόντων καθηγητών. Οι σπουδαστές κρατούν σημειώσεις επί της πειραματικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα Κάθε εβδομάδα ή όποτε τους ζητηθεί οι σπουδαστές υποβάλουν γραπτή αναφορά όπου εκτίθενται λεπτομερώς τα αποτελέσματα των μετρήσεων και γίνεται η σχετική επεξεργασία.

Τα εργαστήρια του Τμήματος υποστηρίζονται από τα μέλη Ε.Τ.Π. σε ότι αφορά τη συντήρηση και καλή λειτουργία των διατάξεων, την προετοιμασία των σχετικών πειραμάτων, καθώς και τη ορθή και ασφαλή χρήση των συσκευών και οργάνων.

Μέθοδος Εξέτασης

Η γενική μέθοδος που ακολουθείται για την εξέταση των σπουδαστών είναι η εξής:

Ι. Στο Θεωρητικό μέρος

Ένα γραπτό τεστ προόδου, προαιρετικό, που προσμετράται μόνο θετικά.

Έλεγχος και αξιολόγηση των εργασιών και των ασκήσεων, που εκπονεί ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο σπίτι.

Έλεγχος της παρουσίας και της επίδοσης του Σπουδαστή στις Ασκήσεις Εφαρμογής στην αίθουσα.

Τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

ΙΙ. Στο Εργαστηριακό μέρος

Έλεγχος της παρουσίας του σπουδαστή και της επίδοσής του σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Έλεγχος και αξιολόγηση των εργασιών των σπουδαστών.

Τελική εξέταση στο εργαστήριο επί του πάγκου, γραπτή ή προφορική.

ΙΙΙ. Τελική εξέταση μαθήματος

Μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου ακολουθεί με βάση το ανακοινωμένο πρόγραμμα εξεταστικής του τμήματος η εξέταση του μαθήματος. Ο σπουδαστής που θα αποτύχει στην πρώτη εξεταστική δικαιούται να επανεξεταστεί στο ίδιο μάθημα στην εξεταστική Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο σπουδαστής μπορεί να δηλώσει και να παρακολουθήσει και πάλι το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο.

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός του θεωρητικού μέρους ενός μαθήματος προκύπτει κατά 40%- 60% από το βαθμό προόδου και κατά 60%- 40% από το βαθμό περιόδου. Ο γενικός βαθμός ενός μικτού μαθήματος προκύπτει κατά 40 – 60% από τον βαθμό του θεωρητικού μέρους και κατά 40 – 60% από τον βαθμό του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Πτυχιακή Εργασία

Οι σπουδαστές του τμήματος, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν, υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την Ειδικότητά τους. Στο τέλος κάθε εξαμήνου σπουδών το Τμήμα ανακοινώνει την τράπεζα θεμάτων των πτυχιακών εργασιών από την οποία οι σπουδαστές (κατά προτεραιότητα οι σπουδαστές του τελευταίου εξαμήνου) επιλέγουν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να αναφέρεται σε θέματα του περιεχόμενου σπουδών της ειδικότητας και πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της τεχνολογίας της παραγωγής και των υπηρεσιών.

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται με την επίβλεψη και καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή. Εξετάζεται και βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή μετά την ολοκλήρωσή της.

Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (1404/83) η πρακτική άσκηση των Σπουδαστών αποτελεί τμήμα του διδακτικού τους έργου. Η οργανική αυτή ένταξη της Πρακτικής Άσκησης μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και σημασία που έχει ο θεσμός αυτός. Η πρακτική αυτή άσκηση είναι Υποχρεωτική, Εξάμηνης διάρκειας (Ημερολογιακό Εξάμηνο), διεξάγεται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.

Για πρώτη φορά (από 1-4-86) πραγματοποιείται Πρακτική άσκηση σε θεσμοθετημένες θέσεις τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα, μετά από σχετικό προγραμματισμό και σχεδιασμό. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής άσκησης παρέχεται μηνιαίο βοήθημα και ασφαλιστική κάλυψη (περίπου 1% το μήνα υπέρ του Ι.Κ.Α.) για επαγγελματικό κίνδυνο. Το πλαίσιο οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της Πρακτικής άσκησης έχει ως εξής:

 1. Καθορίζεται η διάρκεια της Πρακτικής άσκησης σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες.
 2. Θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος Πρακτικής άσκησης, μεταξύ των άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι., και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ως εξής: α).Τομέας μελέτης - κατασκευής Ηλεκτρονικών συσκευών & Μηχανών. β).Τομέας μελέτης - κατασκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. γ).Τομέας μελέτης - κατασκευής και ελέγχου ποιότητας ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών και εγκαταστάσεων.
 3. Καθορίζονται οι όροι και τα υπόλοιπα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκούμενων σπουδαστών. Οι όροι αυτοί και τα δικαιώματα των σπουδαστών, όπως και οι υποχρεώσεις τους, και επίσης και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση, αναφέρονται στην ειδική σύμβαση εργασίας που υπογράφεται μεταξύ του Τ.Ε.Ι., της επιχείρησης, και του σπουδαστή. Οι όροι είναι:

  α) Ο ασκούμενος σπουδαστής υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο και τους κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.

  β) Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύμβαση, λήγουν με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του σπουδαστή.

  γ) Ο σπουδαστής παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της άσκησης από στέλεχος της επιχείρησης, πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας.

  δ) Η επιχείρηση υποχρεούται και αυτή να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση του ασκούμενου.

  ε) Η επιχείρηση οφείλει να απασχολεί τον ασκούμενο σύμφωνα με το περίγραμμα πρακτικής άσκησης της ειδικότητάς του.

  στ). Το Τμήμα οφείλει επίσης να φροντίσει για την πρόσθετη ενημέρωση και εκπαίδευση του σπουδαστή σε θέματα ασφαλείας.

 4. Η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης γίνεται μέσω του βιβλίου πρακτικής άσκησης σπουδαστή όπου αναγράφονται από τον ασκούμενο οι εργασίες, γίνεται εβδομαδιαία καταχώρηση και ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας, ο οποίος είναι συνήθως Μηχανικός με δίπλωμα ισότιμο ή ανώτερο του Τεχνολόγου Μηχανικού.

Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης ελέγχεται επίσης και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Τμήματος και παραδίδεται στη Γραμματεία.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, πρέπει να γίνεται επίσης, έλεγχος και εποπτεία από το Τμήμα, μέσω εκπροσώπου του. Αν η πρακτική διεξάγεται σε χώρο κοντά στην έδρα άλλου Τ.Ε.Ι. τότε η εποπτεία μπορεί να γίνει από συνάδελφο του Τ.Ε.Ι. αυτού, μετά από έγγραφη σχετική συνεννόηση.

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει πρόγραμμα υποστήριξης της πρακτικής άσκησης σπουδαστών, το οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΕΚ) του ΥΠΕΠΘ.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταχώρησης Μονάδων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο ήδη εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων εκπαίδευσης της Ευρώπης. Το ECTS παρέχει ουσιαστικά έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ECTS είναι:

 • Να κατανέμονται οι ακαδημαϊκές μονάδες στα μαθήματα, έτσι ώστε να εκφράζουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο μάθημα, να προσδιορίζουν την απαιτούμενη ποσότητα εργασίας για να συμπληρωθεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, συμπεριλαμβάνοντας τη διδασκαλία, την πρακτική άσκηση, τα σεμινάρια, την εργασία στο σπίτι, τα εργαστήρια, την απασχόληση στη βιβλιοθήκη και τις εξετάσεις ή άλλους τρόπους αξιολόγησης. Σύμφωνα με τους κανόνες του ECTS, 60 Πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους, 30 ενός εξαμήνου και 20 ενός τριμήνου. Πιστωτικές μονάδες επίσης κατανέμονται στις πρακτικές ασκήσεις και στην προετοιμασία διατριβών με την προϋπόθεση ότι αποτελούν μέρος κανονικών προγραμμάτων σπουδών, τόσο του ιδρύματος υποδοχής, όσο και του ιδρύματος προέλευσης του φοιτητή. Οι Πιστωτικές μονάδες απονέμονται στους φοιτητές μόνον όταν αυτοί έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία στα συγκεκριμένα μαθήματα.
 • Τα πανεπιστήμια ή ΤΕΙ να παρουσιάζουν ένα πλήρες φάσμα μαθημάτων που προσφέρονται στους επισκέπτες σπουδαστές, αναφέροντας σαφώς τις ακαδημαϊκές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.
 • Να υπογράφεται, πριν από την αναχώρηση του σπουδαστή για το εξωτερικό, επίσημη «Σύμβαση Εκμάθησης» (learning agreement) μεταξύ του πανεπιστημίου προέλευσης, του πανεπιστημίου υποδοχής και του σπουδαστή, η οποία θα περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών του σπουδαστή στο εξωτερικό και θα συνοδεύεται από ένα «πιστοποιητικό βαθμολογίας», το οποίο θα παρουσιάζει τις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις του σπουδαστή.
 • Το πανεπιστήμιο υποδοχής να χορηγεί στους σπουδαστές για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς στο εξωτερικό, επίσημο «πιστοποιητικό βαθμολογίας» με τους τίτλους των μαθημάτων και τις μονάδες που αντιστοιχούν στο καθένα.
 • Το πανεπιστήμιο προέλευσης να αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές μονάδες που έλαβαν οι σπουδαστές από τα ιδρύματα-εταίρους για τα μαθήματα που παρακολούθησαν εκεί, έτσι ώστε οι μονάδες των μαθημάτων που έλαβαν οι σπουδαστές στο εξωτερικό, να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα τους χορηγούνταν από το πανεπιστήμιο προέλευσης σε ισοδύναμη περίοδο σπουδών.

Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) θα συνοδεύει στο εξής κάθε Δίπλωμα των αποφοίτων. Γίνεται σύμφωνα με ένα υπόδειγμα που ανέπτυξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Αποστολή του είναι να παρέχονται επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία για προαγωγή της διεθνούς "διαφάνειας" και για τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε με τρόπο που να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν κρίνεται μ’ αυτό η αξία ούτε υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση.

Πιο συγκεκριμένα, περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Ταυτότητα κατόχου του τίτλου Σπουδών.
 • Είδος και επίπεδο τίτλου σπουδών.
 • Ακριβές περιεχόμενο, διαδικασίες, εκπαιδευτικά αποτελέσματα (υποχρεώσεις, μαθήματα, βαθμολόγηση).
 • Διασφαλίσεις, χρησιμότητα και αξία του τίτλου.